Βάσεις Δεδομένων (Ε) Γ Πληροφορική

1.2 Σημασία της Διαχείρισης Δεδομένων

Τα δεδομένα στις μέρες μας καταγράφονται και χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα επιστημονική,εμπορική, παραγωγική, κυβερνητική, στρατιωτική κλπ. Οι μεγάλες ποσότητες δεδομένων επιβάλλουν την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων αποθήκευσης. Τα δεδομένα πρέπει να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση και η ενημέρωσή τους και αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της μελέτης μας, που απαιτεί την καλύτερη λύση.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αναθέτουμε σε υπολογιστές να επιλύουν προβλήματα είναι η δυνατότητα τους να αποθηκεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων με ταχύτητα ακρίβεια και ασφάλεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν συστήματα όπου τα δεδομένα αποθηκεύονταν με τη μορφή αρχείων σε ψηφιακά μέσα, όπως μαγνητικές ταινίες και μαγνητικούς δίσκους, με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού. Οι εφαρμογές αυτές, εκτός από δυνατότητες εισαγωγής και αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα,έδιναν επιπλέον στον χρήστη τη ευκαιρία να ανακαλεί, ενημερώνει, διαγράφει και γενικά να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί με πολλούς τρόπους τα δεδομένα των αρχείων. Η διαχείριση των δεδομένων ανήκε στην ευθύνη του προγραμματιστή της εφαρμογής.

Αρχείο

Αρχείο (file) είναι ένα σύνολο εγγραφών λογικά συνδεδεμένων μεταξύ τους, που είναι καταχωρισμένες σε κάποιο μέσο αποθήκευσης.

Εγγραφή

Εγγραφή (record) του αρχείου είναι το σύνολο των πεδίων που ανήκουν στην ίδια λογική ενότητα.

Πεδίο

Πεδίο (field) είναι ένα από τα επιμέρους στοιχεία-πληροφορίες που συνθέτουν την εγγραφή, όπως αυτή θα καταχωριστεί σε ένα αρχείο.

Μήκος πεδίου

Το πεδίο δεσμεύει κάποιο χώρο στη μνήμη του υπολογιστή που μετριέται σε bytes.Ο αριθμός των bytes που απαιτούνται για κάθε πεδίο ονομάζεται μήκος πεδίου.

Κατηγορίες πεδίων

  • Αλφαριθμητικά, όταν περιέχουν αλφαβητικούς χαρακτήρες,αριθμούς ή συνδυασμούς αυτών
  • Αριθμητικά, όταν περιέχουν μόνο αριθμούς
  • Αλφαβητικά, όταν περιέχουν μόνο αλφαβητικούς χαρακτήρες
  • Ημερομηνίας, όταν έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ημερομηνιών
  • Δυαδικά, όταν είναι κατάλληλα να αποθηκεύουν ειδικού τύπου δεδομένα, όπως εικόνα, ήχο,video κτλ.).
  • Λογικά, όπου επιτρέπονται μόνο δύο τιμές οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο διακριτές καταστάσεις: Αλήθεια (True) ή Ψέμα (False).
  • Σημειώσεων , όπου είναι επιτρεπτή η εισαγωγή κειμένου με μεταβλητό μήκος, το οποίο, συνήθως, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σημειώσεων (κειμένου)

Χαρακτηριστικά εγγραφής

  • Μήκος εγγραφής : είναι το άθροισμα του μήκους των πεδίων που την αποτελούν.
  • Δομή εγγραφής : είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα πεδία της. Είναι η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πεδία μέσα στην εγγραφή.